İnsanoğlu bugüne kadar sürdürmekte olduğu tarımsal faaliyetlerle, kendi yaşam alanı da dahil olmak üzere birlikte yaşadığı canlı ve cansız çevreye verdiği zararların farkına varmıştır.Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımal yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır.Bu yaklaşımların bir kısmı sadece kavram olarak kalsada diğer bazı yaklaşımlar hayatımızda belirgin bir şekilde yer almaya başlamıştır. Devamı...

 • Sağlık İlkesi
 • Toprak,bitki,hayvan,insan ve gezegenimizin sağlığının korunması ve geliştirilmesi gerektiği düşüncesine dayalı bir ilkedir.Bireylerin ve tür topluluklarının sağlığının, içinde bulunduğu ekosistem sağlığından ayrı düşünülemeyeceğini vurgulamaktadır.Burada vurgulanmak istenen “sağlık”; hastalık bulunmaması değildir.Sağlık;canlı sistemlerin bütünlük ve devamlılığını sağlayacak fiziksel,ruhsal,sosyal ve ekolojik iyi gidişin sürdürülmesi anlamındadır.Organik tarım özellikle sağlığın korunmasına özen gösteren ,besin kalitesi yüksek üretilmesini amaçlar.Bu açıdan bakıldığında ,sağlık üzerine olumsuz etkiye sahip gübrelerin,pestisitlerin,hormon,ilaç ve gıda katkı maddelerinin kullanılmasından kaçınılması organik tarımın temel ilkelerindendir. Devamı...

  Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir.Aynı zamanda organik tarım , sürdürülebilir tarım ve kalkınma, eko-turizm, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir.Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını aşağıda olduğu gibi ifade etmek mümkündür. Devamı...

  KONVANSİYONEL TARIM ORGANİK TARIM
  Planlı ekim nöbeti yoktur. Planlı ekim nöbeti zorunludur.
  Zararlı ve yabancı otlar tamamen yok edilir. Yabancı otlar tamamen yok edilmez,kontrol edilir.
  Hızlı organik madde ve humus kaybına yol açar. Toprakta organik madde birikimi ve humus oluşumu artar.
  Toprak canlılarının yaşam ortamı bozulur. Toprak canlılarının yaşam ortamı düzelir.
  Gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti yüksektir. Gübreleme ve tarımsal mücadele maliyeti düşüktür.
  Toprak işleme düzensizdir. Toprak işleme düzenlidir.

  Sentetik kimyasal tarımsal girdilerin yarattığı olumsuz etkilerin hissedilmesiyle yüzyılımızın başlarında konvansiyonel tarım yöntemine alternatif sistem arayışları başlamıştır.1910 yılında Albert Howard’ın “Tarımsal Vasiyetnamesi”, 1924 yılında Dr. Rudolf Steiner’in “Biyodinamik Tarım Yöntemi” çalışmaları kapsamında birçok Avrupa ülkesinde bu konuda duyarlı üretici ve tüketiciler biraraya gelerek ekolojik tarım çalışmalarına başlamıştır.1970’li yıllara kadar devam eden çalışmlaar 1972 yılında Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu’nun (IFOAM/International Federation of Organic Agriculture Movement) kurulmasıyla uluslararası nitelik kazanmıştır.3 kıtadan 5 kurucu organizasyon tarafından ouşturulan IFOAM ,tüm dünyadaki ekolojik tarım hareketlerini bir çatı altında toplamayı,hareketin gelişimini sağlıklı bir şekilde yönlendirmeyi,gerekli standartlar ve yönetmelikler hazırlamayı,tüm gelişmeleri üyelerine ve tüm ilgili sektörlere aktarmayı amaçlamaktadır.

  Dünya organik ürün ticareti 1980’li yıllarda gelişme göstermiş ,1990’lı yılların sonlarında özellikle deli dana,dioksin ve GDO gibi konulara karşı duyulan endişe ve tepkiler nedeni ile organik ürünlere karşı tüketici talebinde ciddi artışlar meydana gelmiş ve organik tarım birçok uluslararası kuruluşun gündemine girmiştir.

  Devamı...

  İkinci dönemde(1994-2002),yönetmelik düzeyinde bir takı gelişmeler yaşanmış ve bu dönemde organik tarım faaliyetleri özellikle Ege bölgesinde gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Üçüncü dönem ise 2003’den günümüze kadar gelen dönemdir ve 03 aralık 2004’de Organik Tarım Kanunu yayımlanmış ve bunu 10 Haziran 2005’de yürürlüğe giren Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik takip etmiştir.

  Devamı...

  Organik tarımsal faaliyetin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için öncelikle işletme analizi yapılması gerekir.İşletme analizi yaparken özellikle aşağıda belirtilen çerçevede kapsamlı çalışmanın yapılması önemlidir.

  1-Ekolojik Analiz

  - İklim

  - Toprak

  - Sulama suyu

  - Çevresel kirlilik riskleri

  - Doğal flora ve fauna

  - Topoğrafya

  - Erozyon riskleri

  Devamı...

  1-Faaliyet sahibi

  2-Faaliyetin tanımı

  - Faaliyetin adı

  - Süresi

  - Sulama suyu

  - Yeri,kapasitesi

  - Proje kapsamında yer alan üreticilerin isimleri

  - Üretici sözleşmeleri

  Devamı...

 • Başvuru - MÜTEŞEBBİS
 • Değerlendirme ve Organik Tarım Yapılabileceğine Karar Verme - KSK
 • Sözleşme
 • Organik Tarıma Başlama - GEÇİŞ SÜRECİ
 • Devamı...

  Kuruluşumuzun yaptığı tanıtım, ziyaret ve duyurular gibi yollardan bizimle irtibata geçerek başvuru yapmak isteyen müteşebbislere, Organik Tarım Başvuru Formu gönderilir ve formun doldurarak Ecas Belgelendirme Denetim Ltd. Şti.’ ye elden, faks yoluyla veya elektronik posta ile geri göndermeleri sağlanır.

  Firmamıza gelen Başvuru Formu’ ndaki bilgiler ışığında müteşebbis için bir sözleşme hazırlanır. Sözleşme imzalandığında bir müteşebbis numarası verilerek dosyası açılır.

  Müteşebbis ile sözleşme yapıldıktan sonra müteşebbisin başvuru ve sözleşme bilgilerine göre bir denetim planı hazırlanır ve kontrolör gerekli kontrolleri yapmak için görevlendirilir.

  Devamı...

  a) Riskler

 • Kirlenme:Biyolojik,kimyasal,fiziksel.
 • Etiketleme:Konteynır,ambalaj,ürün etiket hataları.
 • b) Gıda Üretim Yerlerinin Tasarım ve Yapı Malzemeleri ile ilgili istenenler

 • Herhangi bir çevresel bulaşma alanında veya yakınında olmama
 • Tozdan korunma ve su akışının olması
 • Devamı...