Organik Tarımın Amacı Nedir ?

Organik tarım yalnızca gıda üretim yöntemi olarak görülmemelidir.Aynı zamanda organik tarım ,sürdürülebilir tarım ve kalkınma,eko-turizm,biyolojik çeşitliliğin korunması,erozyon,çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması araçlarının unsurlarından biri olarak da görülmelidir.Bu bağlamda organik tarımın amaçlarını aşağıda olduğu gibi ifade etmek mümkündür.

Tüketiciye kaliteli ve güvenilir ürünler sunmak,

İnsan, hayvan ve bitki sağlığını korumak,

biyoçeşitliliğin ve genetik kaynakların korunmasını sağlamak,

Doğal habitat ve ekosistemlerin korunmasını sağlamak,

Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını korumak ve geliştirmek,

Çevre üzerine olumsuz etki yapmayacak yeni tarım teknikleri geliştirmek,

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

Tarımsal üretimde istihdamı geliştirmek ve iş gücünü verimli kullanmak,

Üreticilere yeterli ve güvenilir gelir temin etmek,

Üretici örgütlenmesini ve sözleşmeli tarım uygulamalarını teşvik etmek,

Eko-turizmi, ihracatı ve üreticilerin dünya ile bütünleşmesini teşvik etmek,

Gelecek nesilere kaynaklardan yeterince yararlanabilecekleri bir dünya bırakmak.